INFORMACIONS PRÀCTIQUES

Dies: 1 i 2 de desembre 2022

Horaris: de 10 a 13h i de 15 a 17:30h (ambdòs dies)

Lloc:  Local Annex al Casal de Gent Gran de Sant Esteve de Palautordera.

https://www.santestevedepalautordera.cat/el-municipi/guia-del-municipi/equipaments/annex-casal-de-la-gent-gran.html

Preu:

Early bird: (abans del 17 de novembre) 70 euros

Preu: (a partir del 17 de novembre) 80 euros

Formulari d’inscripció: https://entrapol.is/WTzfv 

Les persones participants del taller que vulguin estaran convidades a participar en alguna de les intervencions performatives en el Maridatge dels sentits- a Can Marc (Santa Margarida) el dia 2 de desembre.

Berta Plà, sommelier, Oriol Xef, Roberta Legros Stepankova i participants curs, proposta de música i dansa.

Més informació i preguntes a montmusicfestival@gmail.com


EL COS QUE ESCOLTA amb Roberta Legros

Composició instantània, la poesia del so i les nostres danses
1-2 de desembre de 2022 (10-13 i 15-17:30) (Castellano/ English Below)

Aquest treball, basat en la pràctica de dansa ‘improvisació, connectarà la nostra base de moviment  amb l’enfocament compositiu i performatiu. Els fenòmens fisiològics clau en els quals centrarem, deixarem que s’expandeixin en el cos-ment i els traslladarem més al treball compositiu són:

Aterrar en el terra

Com ens relacionem amb el terra durant la dansa? Com deixem que el terra ens parli i com llegim aquesta informació? Com encarnar la consciència de la nostra relació física i poètica amb el sòl?

Unitat espacial

Com revelem i construïm espai a través de les nostres danses?  Com sabem cap a on i quan moure’ns durant l’acció?

Escolta juganera

Com escoltem des del cos? Com estem notant amb concreció  allò que ÉS i també allò que NO és, però POT-SER si som prou ràpids?

Durant el taller ens centrarem a practicar el reconeixement de textures en l’espai, ho farem a través de la nostra pell com a interfície, per tal de familiaritzar-nos amb la poesia del so i el moviment a un nivell més subtil.

Un dels objectius principals d’aquest taller és cultivar la nostra «ment compositiva»: el reconeixement corporal hàbil de com estem en l’espai i el temps mentre ens relacionem  amb altres cossos que ballen i com la nostra ment creativa llegeix aquestes tendències relacionals i el nostre cos respon a elles. .

Ens deixarem tocar, física i metafòricament, pel potencial poètic i imaginatiu dels nostres moviments i pel so.

Per aguditzar la nostra habilitat compositiva, dedicarem molt de temps a observar i a  “afinar i obrir” els nostres sentits per percebre materials coreogràfics concrets, els seus matisos i finalitats i d’altres fenòmens encara no manifestos, però detectats. Això estimularà directament la nostra intuïció i impulsarà la nostra espontaneïtat perquè la nostra poesia personal s’endinsi directament en la nostra expressió (dansa/so).

Aquest treball toca les capes físiques, energètiques i espirituals del cos dansant.  Convida l’ànima creativa de l’intèrpret a connectar-se profundament amb els seus llocs d’inspiració i els deixa parlar.

Roberta Legros (CZ / SK) és intèrpret, coreògrafa, professora de dansa i psicoterapeuta orientada al cos amb seu a Brno, República Txeca. Treballa en el camp de la dansa i la consciència corporal des de 2009.

La creació de Roberta inclou solos íntims, duets i projectes de música i dansa, així com la direcció de representacions de teatre físic. La seva obra artística s’ha presentat a la República Txeca, Eslovàquia, els Països Baixos i Espanya. Inicia regularment projectes interdisciplinaris per crear espectacles de dansa en composició a temps real. Un dels seus principals interessos artístics és l’espai i la seva arquitectura com a parella íntima dinàmica de la ballarina.

Roberta té un màster en psicologia per la Universitat Masaryk de Brno (2011) i un màster en teràpia de dansa i moviment per CODARTS, Rotterdam (2015). Imparteix regularment tallers d’improvisació, composició instantània i autocura orientada al cos a diferents països europeus. Des del 2020, és professora del Departament de Teatre Físic de l’Acadèmia Janáček de Música i Arts Escèniques de Brno.

www.robertastepankova.com


EL CUERPO QUE ESCUCHA

Composición instantánea, poesía del sonido y nuestras danzas
1-2 de diciembre de 2022 (10-13 y 15-17:30)

Este trabajo basado en la práctica de la danza  improvisación conectará nuestra formación de movimiento con el enfoque compositivo y performativo. Los fenómenos fisiológicos clave en los que nos centraremos, dejaremos que se expandan en el cuerpo-mente y los llevaremos más lejos en el trabajo compositivo son:

Aterrizar en  tierra

¿Cómo nos relacionamos con el suelo mientras bailamos? ¿Cómo estamos dejando que el suelo nos hable y leyendo esa información? ¿Cómo encarnamos la conciencia de nuestra relación física y poética con el suelo?

Unidad espacial

¿Cómo estamos revelando y construyendo el espacio a través de nuestras danzas? ¿Cómo sabemos dónde y cuándo movernos?

Escucha juguetona

¿Cómo estamos escuchando desde el cuerpo? ¿Cómo estamos notando de manera concreta lo que ES y también lo que NO es, pero PUEDE SER si somos lo suficientemente rápidos?

Durante el taller nos centraremos en practicar el reconocimiento de texturas en el espacio a través de nuestra piel como interfaz para familiarizarnos con la poesía del sonido y el movimiento en un nivel más sutil.

Uno de los principales objetivos de este taller es cultivar nuestra «mente compositiva»; el hábil reconocimiento corporal de cómo estamos en el espacio y el tiempo relacionándonos con otros cuerpos danzantes, cómo nuestra mente creativa lee estas tendencias relacionales y cómo nuestro cuerpo responde a ellas.

Nos dejaremos tocar, física y metafóricamente, por el potencial poético e imaginativo de nuestros movimientos y sonidos.

Para agudizar nuestra habilidad compositiva, pasaremos mucho tiempo observando y “refinando y abriendo” nuestros sentidos para percibir materiales coreográficos concretos, sus matices e incluso fenómenos aún no manifiestos, pero sentidos. Esto estimulará directamente nuestra intuición e impulsará nuestra espontaneidad para que nuestra poesía personal fluya directamente hacia nuestra expresión (danza/sonido).

Este trabajo toca las capas físicas, energéticas y espirituales del cuerpo del bailarín. Invita al alma creativa del intérprete a conectarse con sus lugares profundos de inspiración y les permite hablar.


Roberta Legros (CZ / SK) es intérprete, coreógrafa, profesora de danza y psicoterapeuta orientada al cuerpo con sede en Brno, República Checa. Trabaja en el campo de la danza y la conciencia corporal desde 2009.

La creación de Roberta comprende solos íntimos, dúos y proyectos de música y danza, así como la dirección de espectáculos de teatro físico. Su trabajo artístico se ha presentado en República Checa, Eslovaquia, Holanda y España. Regularmente inicia proyectos interdisciplinarios para crear espectáculos de danza en composición en tiempo real. Uno de sus principales intereses artísticos es el espacio y su arquitectura como pareja íntima dinámica del bailarín.

Roberta tiene una Maestría en Psicología de la Universidad de Masaryk en Brno (2011) y una Maestría en Danza-Movimiento Terapia de CODARTS, Rotterdam (2015). Imparte regularmente talleres de improvisación, composición instantánea y autocuidado orientado al cuerpo en diferentes países europeos. Desde 2020, es miembro de la facultad en el Departamento de Teatro Físico de la Academia de Música y Artes Escénicas Janáček en Brno.

www.robertastepankova.com


THE LISTENING BODY with Roberta Legros

Instant composition, the poetry of sound and our dances
1-2 December 2022 (10-13 and 15-17:30)

This work based in dance improvisational practice will connect our dance training with the compositional and performative focus. The key physiological phenomena that we will center in, let them expand in the body-mind and carry them further into the compositional work are:

  • Grounding 

How are we relating to the ground while dancing? How are we letting the ground speak to us and reading that information? How do we embody the awareness of our physical and poetic relationship with the ground?

  • Spatial drive
    How are we revealing and constructing space through our dances? How do we know where and when to move to? 
  • Playful listening
    How are we listening from the body? How are we expertly noticing that which IS and also that which is NOT, but MAY-BE if we are quick enough?

During the workshop we will focus on practicing the recognition of textures in space by our skin as the interface in order to become familiar with the poetry of sound and movement on a subtler level. 

One of the main aims in this workshop is to cultivate our “compositional mind” – the skillful body recognition of how we are being in space and time relating to other dancing bodies, how our creative mind reads these relational tendencies and our body responds to them.
We will let ourselves be touched, physically and metaphorically, by the poetic and imaginative potential of our moves and sound.  

To sharpen our compositional skillfulness, we will spend a great deal of time observing and “refining & opening” our senses to perceive concrete choreographic materials, its nuances and even not-yet-manifest, but sensed phenomena. This will directly invigorate our intuition and propel our spontaneity so that our personal poetry runs straight into our (dance/sound) expression.

This work touches the physical, energetic and spiritual layers of the dancer´s body. It invites the creative soul of the performer to connect to their deep places of inspiration and lets them speak. 

Roberta Legros (CZ / SK) is a performer, choreographer, dance teacher and body-oriented psychotherapist based in Brno, Czech Republic who has been working in the field of dance and body awareness since 2009.

Roberta’s creation comprises intimate solos, duets and dance-music projects as well as the direction of physical theater performances. Her artistic work has been presented in Czech Republic, Slovakia, the Netherlands and Spain. She regularly initiates interdisciplinary projects to create dance performances in real time composition. One of her main artistic interests is the space and its architecture as the dancer´s dynamic intimate partner.

Roberta holds a Master degree in Psychology from Masaryk University in Brno (2011) and a Master degree in Dance-Movement Therapy from CODARTS, Rotterdam (2015). She regularly teaches workshops in improvisation, instant composition and body-oriented self-care in different European countries. Since 2020, she is a faculty member at the Department of Physical Theatre at Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno.

www.robertastepankova.com